Voel

je

welkom

Medezeggenschapsraad

Doelen medezeggenschap
In de medezeggenschapsraad kunnen belanghebbenden meedenken, meepraten over beslissingen rond diverse (beleids)onderwerpen. Dit recht is vastgelegd in de Wet Medezeggenschapsraden en vormt het hoofddoel van de Medezeggenschapsraad. Daarnaast zijn kwaliteits-bevordering van beleid, het bevorderen van een sfeer van openheid en een democratische structuur doelen van medezeggenschap.

Afhankelijk van het soort onderwerp moet de directie van OBS De Bogen instemming verkrijgen van de MR of advies vragen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd advies geven aan de bovenschoolse directeur.

Samenstelling Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) van OBS De Bogen bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden.

De MR is als volgt samengesteld:

Voorzitter Henk Jan Loor (oudergeleding)

Secretaris Evelien Koogje (personeelsgeleding)

Penningmeester Marten van der Wal (oudergeleding)

MR lid Henk Boeve (personeelsgeleding)

MR lid Nicole Baars (personeelsgeleiding)

MR lid Barak Ozdemir (oudergeleiding)


MR-vergaderingen
De MR-vergaderingen zijn openbaar. 

Realisatie
De doelen van de MR zijn vrij algemeen en abstract. Wat betekent dit nu in werkelijkheid ?
In de praktijk vergadert de MR zo’n 6 tot 8 keer per jaar; meestal in het bijzijn van de directeur.

De MR bespreekt o.a. de volgende onderwerpen:
- Financiële verantwoording van besteding onderwijsgelden
- Zorgprofiel (weer samen naar school)
- Veiligheidsprotocol
- Besteding Scholingsbudget
- Schoolgids en informatieboekje
- Elke 4 jaar het schoolplan en jaarlijks de evaluatie van het schoolplan.
- Huishoudelijk reglement, MR-reglement
- Huisvesting: beleid en realisatie hiervan
- Schoolmaatschappelijk werk
- Personeelszaken, zoals werving en selectie,
- Risico-inventarisaties en evaluaties (RI&E)
- Rapport visitatiecommissie
- Rapport onderwijsinspectie

Eens per jaar, medio november, worden er verkiezingen gehouden. De MR werkt met een rooster van aftreden; een ieder zit er voor een periode van 3 jaar. De zittende leden mogen zich herkiesbaar stellen; melden zich tevens nieuwe kandidaten, dan worden er verkiezingen gehouden. De MR stelt de ouders hiervan middels een brief op de hoogte.

Wij zijn er voor schoolzaken, maar ook voor ouders die vragen of suggesties hebben! Spreekt u ons gerust aan of belt u ons indien u vragen of opmerkingen heeft. Samen willen werken aan de school van onze kinderen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Stichting Proo kent een GMR. De GMR heeft net als de MR van onze school op inzage van de diverse onderwerpen die op stichtingsniveau spelen. Tevens heeft de GMR instemmingsbevoegdheid. Na elke vergadering brengt de GMR verslag uit via de nieuwsbrief. Meer informatie over de GMR kunt u terugvinden op de website van stichting prOo, www.stichtingproo.nl.

Vergaderlocatie:
OBS De Bogen
Triasplein 7, 3845 GC Harderwijk
0341 433 784

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

op Instagram

of op Twitter